Рус Кырг Eng

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча «жек көрүү» тилин айырмалоо

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча «жек көрүү» тилин айырмалоо

«Касташуу тилине» тыюу салуунун укуктук негизи адам укугунун төмөнкү эки базалык тең
салмактуулугун бузуудан келип чыгат:

(1) Ой жүгүртүүнүн жана пикир билдирүү эркиндигине, өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө, сөз
эркиндигине укугун;

(2) Тең укуктуулук же ар бир адам жыныстык белгиси, расасы, тили, майыптыгы, этностук
таандыктыгы, дин тутуу эркиндиги, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги
боюнча, мүлктүк жана башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча кодулоого
дуушарланбоого укугун.

Распознавание «языка ненависти» по законодательству кырг. яз